STRATEGIJE DELA

STRATEGIJE DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami potrebujejo kombinacijo različnih metod dela in pristopov, ki omogočajo optimalne rezultate, zato je delo mobilnega strokovnega delavca (defektologa, socialnega pedagoga, psihologa ipd) usmerjeno k učinkovitejšemu iskanju strategij pomoči za učence s posebnimi potrebami. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zahteva različne oblike in metode dela ter prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja.

KAJ PRILAGAJATI ?

Prilagajajo se dejavnosti, vsebine, metode in oblike dela. Prilagaja se lahko organizacijo, časovno razporeditev pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja in napredovanja, prostor ter pripomočke. Predmetnik, učni načrt in standardi znanja se ne spreminjajo.

Osnove za prilagoditve določa odločba o usmeritvi, šola pa mora v individualiziranem programu določiti konkretne prilagoditve.

Pri posameznih predmetih in vzgojnih področjih je potrebno določiti in prilagoditi časovno ureditev pouka, vsakemu otroku in mladostniku s posebnimi potrebami je potrebno prilagoditi didaktične postopke (pripomočke in pomagala za učenje, strategije učenja, prilagoditev didaktičnega materiala), utrjevanje snovi, preverjanje in ocenjevanje znanja.

KAJ PA MOČNA PODROČJA?

Naša posebna skrb je prav tako namenjena odkrivanju in prepoznavanju močnih področij kot varovalnih dejavnikov.
Možna področja učinkovitega delovanja, uspešnosti, nadarjenosti in interesov učencev z učnimi težavami so:

  • Splošne in specifične kognitivne sposobnosti, metakognitivne sposobnosti ter jezikovno funkcioniranje
  • Učna motivacija
  • Emocionalno funkcioniranje
  • Socialna vključenost in funkcioniranje
  • Biološki dejavniki, telesno funkcioniranje in zdravje
  • Domače in šolsko okolje
Dostopnost